NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu i informiranje

dr. Franjo Tuđman

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i članka 37. Statuta Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman, Upravno vijeće Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman Grubišno Polje raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu i informiranje

dr. Franjo Tuđman

1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme

Za ravnatelja Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman može biti imenovana osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:

-završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij društvenog smjera

 – 5 (pet) godina rada na poslovima u kulturi

 – da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

 – koja ispunjava ostale uvjete sukladno zakonu i Statutu Centra.

Opis poslova:

 • organizacija i vođenje rada i poslovanja Centra za kulturu
 • predstavljanje i zastupanje Centra za kulturu
 • poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Centra za kulturu
 • zastupanje Centra za kulturu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim i fizičkim osobama
 • odgovornost za zakonitost rada Centra za kulturu
 • donošenje odluka i drugih akata iz svoje nadležnosti
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim općim aktima Centra za kulturu.

Ravnatelj/ica se imenuje na razdoblje od 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Uz prijavu je potrebno dostaviti i dokaze o ispunjenju svih uvjeta:

 • Zamolbu (prijavu) na natječaj
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu ili presliku iste),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu ili presliku),
 • uvjerenje o radnom stažu (potvrda HZMO),
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
 • životopis
 • vlastoručno potpisani Program rada za četverogodišnje razdoblje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

Sukladno članku 39. Zakona o ustanovama ravnatelj ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja kao i dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju.

Prijave s prilozima dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman, Ivana Nepomuka Jemeršića 1,

43290 Grubišno Polje, sa naznakom « NATJEČAJ ZA RAVNATELJA».

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Upravno vijeće Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman zadržava pravo poništenja natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.