Dokumenti

Izvješće o radu za 2023. godinu Izvješće o radu za 2023

Financijsko izvješće za 2023.: Bilanca Obveze PR-RAS P-VRIO RAS funkcijski RefStr

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2023.

Referentna strana

Potvrda o predaji Fin. izvješća

Ostvarenje Fin. plana za 2023.:

I. OPĆI DIO – A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI POSLOVANJA

I. OPĆI DIO – A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI POSLOVANJA I. OPĆI DIO – SAŽETAK

OPĆI DIO PRORAČUNA – PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

OPĆI DIO PRORAČUNA – RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

OPĆI DIO PRORAČUNA – RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA – IZDACI

OPĆI DIO PRORAČUNA – RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA – PRIMICI

OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 

Financijski plan za 2024. rashodi II. POSEBNI DIO RASHODI CIK 2024

Financijski plan za 2024.PRIHODI I PRIMICI – PO POZICIJAMA CIK 2024

Obrazloženje financijskog plana Prilog-2 b-Obrazloženje-posebnog-dijela-financijskog-plana-proračunskog-korisnika

Plan nabave Plan nabave 2024

Program rada za 2024. godinu Program rada za 2024 godinu

 

Druge izmjene i dopune Fin. plana za 2023.god.: Prihodi Rashodi

Polugodišnje Fin. izvješće za 2023. god.: Obveze PR-RAS RefStr

Bilješke uz polugodišnje Fin. izvješće za 2023. god.

Ostvarenje Fin. plana za 2023. god. (polugodišnje): Plan prihoda i primitaka Plan rashoda i izdataka

Prve izmjene i dopune Fin. plana za 2023. god.: Opći dio Plan prihoda i primitaka Plan prihoda Plan rashoda i izdataka

 

Financijsko izvješće za 2022.: Bilanca Obveze PR-RAS P-VRIO RAS-funkcijski RefStr

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2022.

Ostvarenje Fin. plana za 2022.: Plan prihoda i primitaka Plan rashoda i izdataka

Izvješće o radu za 2022. godinu

Financijski plan za 2023.: Opći dio Plan prihoda i primitaka Plan prihoda Plan rashoda i izdataka

Obrazloženje Financijskog plana za 2023.

Program rada za 2023. godinu

 

Druge izmjene i dopune Fin. plana za 2022.: Opći dio Plan prihoda i primitaka Plan prihoda Plan rashoda i izdataka

Obrazloženje drugih izmjena i dopuna Fin. plana za 2022.

Polugodišnje Fin. izvješće za 2022.: Obveze PR-RAS Referentna stranica

Bilješke uz polugodišnje Fin. izvješće za 2022.

Ostvarenje Fin. plana za 2022. (polugodišnje): Plan prihoda i primitaka Plan rashoda i izdataka

 

Financijsko izvješće za 2021.: Bilanca Obveze PRRAS PVRIO RasF RefStr

Bilješke uz financijsko izvješće za 2021.

Ostvarenje Fin. plana za 2021.: Plan prihoda i primitaka Plan rashoda i izdataka

Izvješće o radu za 2021. godinu

Financijski plan za 2022.: Opći dio Plan prihoda i primitaka Plan prihoda Plan rashoda i izdataka

 

Treće izmjene i dopune Fin. plana za 2021.: Opći dio Plan prihoda i primitaka Plan prihoda Plan rashoda i izdataka

Polugodišnje Fin. izvješće za 2021.: REFSTR PRRAS Obveze

Bilješke uz polugodišnje Fin. izvješće za 2021.

Ostvarenje Fin. plana za 2021. (polugodišnje): Plan rashoda i izdataka Plan prihoda i primitaka

Druge izmjene i dopune Fin. plana za 2021.: Opći dio Plan prihoda Plan rashoda i izdataka Plan prihoda i primitaka Obrazloženje

 

Financijsko izvješće za 2020.: Bilanca Bilješke Obveze PRRAS PVRIO RasF RefStr

Ostvarenje fin. plana za 2020.: Plan prihoda i primitaka  Plan rashoda i izdataka

Financijski plan za 2021.: Opći dio Plan prihoda i primitaka Plan prihoda Plan rashoda i izdataka

Prve izmjene i dopune Fin. plana za 2021.: Obrazloženje Opći dio Plan prihoda i primitaka Plan prihoda Plan rashoda i izdataka

Program rada za 2021.

Izvješće o radu za 2020.

 

Polugodišnji izvještaj 2020.:  RefStrPRRAS / Obveze  /Bilješke

Ostvarenje Fin. plana 2020. – 06: Plan rashoda i izdataka / Plan prihoda i primitaka

Rebalans Fin. plana 2020. – 06: Opći dio / Plan prihoda i primitaka / Plan prihoda / Plan rashoda i izdataka

______________________________________________________________________________

Financijski izvještaj za 2017.: Bilanca / Obveze / PR-RAS / P-VRIO / RAS-funkcijski / Referentna stranica / Bilješke

Financijski plan za 2018.: Opći dio / Plan prihoda 2018.-2020. / Plan prihoda 2018. / Plan rashoda 2018.

Program rada 2017.

Odgovori